Rota Lists

PARISH ROTA MAY 2018

PARISH ROTA APRIL 2018

PARISH ROTA MARCH 2018

PARISH ROTA FEBRUARY 2018

PARISH ROTA JANUARY 2018

 

PARISH ROTA DECEMBER 2017

PARISH ROTA NOVEMBER 2017

PARISH ROTA OCTOBER 2017

PARISH ROTA SEPTEMBER 2017

PARISH ROTA AUGUST 2017

PARISH ROTA JULY 2017

PARISH ROTA JUNE 2017

PARISH ROTA MAY 2017

PARISH ROTA APRIL 2017

PARISH ROTA MARCH 2017

PARISH ROTA FEBRUARY 2017

PARISH ROTA JANUARY 2017

 

ALTAR SOCIETY ROTA 2016

CHURCH & SHRINE KEYHOLDERS 2016

COUNTERS ROTA 2016

PARISH ROTA DECEMBER 2016

PARISH ROTA NOVEMBER 2016

PARISH ROTA OCTOBER 2016

PARISH ROTA SEPTEMBER 2016

PARISH ROTA AUGUST 2016

PARISH ROTA JULY 2016

PARISH ROTA JUNE 2016

PARISH ROTA MAY 2016

PARISH ROTA APRIL 2016

PARISH ROTA MARCH 2016

PARISH ROTA FEBRUARY 2016

PARISH ROTA JANUARY 2016

 

 

ALTAR SOCIETY ROTA 2015

CHURCH & SHRINE KEYHOLDERS 2015

COUNTERS ROTA 2015

EUCHARISTIC MINISTERS ROTA 2015

MINISTERS OF THE WORD ROTA 2015

PARISH ROTA DECEMBER 2015

PARISH ROTA NOVEMBER 2015

PARISH ROTA OCTOBER 2015

PARISH ROTA SEPTEMBER 2015

PARISH ROTA AUGUST 2015

PARISH ROTA JULY 2015

PARISH ROTA JUNE 2015

PARISH ROTA MAY 2015

PARISH ROTA APRIL 2015

PARISH ROTA MARCH 2015

PARISH ROTA FEBRUARY 2015

PARISH ROTA JANUARY 2015

 

 

ALTAR SOCIETY ROTA 2014

CHURCH & SHRINE KEYHOLDERS 2014

COUNTERS ROTA 2014

EUCHARISTIC MINISTERS ROTA 2014

MINISTERS OF THE WORD ROTA 2014

PARISH ROTA DECEMBER 2014

PARISH ROTA NOVEMBER 2014

PARISH ROTA OCTOBER 2014

PARISH ROTA SEPTEMBER 2014

PARISH ROTA AUGUST 2014

PARISH ROTA JULY 2014